Vpiši besede in poišči vsebino eg:
fuse,arrestor,00110115 technical...
Zadnja iskanja
Tehnična podpora
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Splošni prodajni pogoji

 

ELEKTROTEHNIČNIH IN TEHNIČNIH KERAMIČNIH PROIZVODOV

1 SPLOŠNO

Naslednji pogoji prodaje in dostave veljajo za kateri koli proizvod, ki ga ETI Elektroelement, d. o. o., Obrezija 5, 1441 Izlake, Slovenija (v nadaljnjem besedilu "ETI") proda in dostavi kupcu elektrotehničnih in tehničnih keramičnih proizvodov (v nadaljnjem besedilu "kupec"), če niso v nasprotju s podpisanim sporazumom (pogodbo, aneksom).

2 POSTOPEK NAROČANJA

2.1 POTRDITEV NAROČILA: Če kupec v 2 delovnih dneh po prejemu ni reklamiral vsebine potrjenega naročila, ki ga je poslal ETI, velja, da se kupec z njim strinja, vključno s splošnimi pogoji prodaje elektrotehničnih in tehničnih
keramičnih proizvodov.
2.2 ODPOVED: Vsak preklic naročila je potrebno vnaprej pisno predložiti ETI-ju in le-ta ga mora potrditi. Preklic naročila, ki je že v proizvodnem procesu, ne bo sprejet ne glede na potrjen datum dostave. Vsi stroški, nastali do
preklica, bodo zaračunani z najmanjšo dodano vrednostjo v višini 10 % zneska naročila.
2.3 MINIMALNA VREDNOST NAROČILA: Minimalna vrednost naročila je 6.000 EUR, za dostavo nižjo od 50.000 EUR ima ETI pravico zaračunati dodatne administrativne in transportne stroške po dejanskih stroških.
2.4 MINIMALNA KOLIČINA NAROČILA: Minimalna količina naročila za posamezni proizvod je transportno pakiranje, navedeno v katalogu ETI-ja.

3 CENE

3.1 VELJAVNOST: Cene veljajo po ceniku za tekoče koledarsko leto. Vse cene so navedene v valuti EUR (brez DDV). Cenik velja za obdobje
enega leta ali do preklica ali dogovora med strankama. Vsako večje nihanje cen na trgu virov je lahko razlog za nov dogovor o cenah. Cenik velja od 1.3.2014.

4 PLAČILNI POGOJI

4.1 SPLOŠNO: Kupec je dolžan vnaprej poravnati vsa plačila na bančni račun, ki je naveden v dejanskem računu. Če se ETI strinja s plačilom na odprti račun, obveznost plačila zapade z dnem izdaje računa in je poravnana, ko
ETI prejme dolžni znesek na svoj bančni račun. ETI krije le stroške svoje banke, kupec krije stroške svoje in morebitne druge banke. Kupec je dolžan poravnati nesporni del svojih obveznosti v roku. Pri vsakem plačilu mora
kupec priložiti ETI-ju seznam računov, ki jih poravnava, in poravnati svoje obveznosti v skladu z njihovimi datumi zapadlosti, ne glede na vrsto obveznosti.
4.2 ZAMUDE PRI PLAČILU: V primeru zamude pri plačilu je kupec dolžan plačati pogodbene obresti v višini 15 % na leto. Za zamudo od roka plačila do dneva prejema denarja mora kupec omenjene obresti nakazati na bančni
račun ETI-ja v 15 dneh od datuma izračuna. Če kupec zamuja s plačilom dostavljenih proizvodov, ima ETI pravico ustaviti nadaljnjo dostavo do celotnega plačila že dostavljenih pošiljk. Če kupec v pisni obliki nasprotuje kateremu
koli delu obveznosti računa, je dolžan poravnati vsaj nesporni del računa v zakonitem roku.
4.3 PRAVICE IN PODALJŠANE PRAVICE DO LASTNIŠTVA: Pogodbeni stranki se strinjata, da si ETI pridržuje pravico do lastništva dostavljenih proizvodov, dokler celotna vrednost računa za proizvode ni poravnana.
4.4 ZAVAROVANJE PLAČILA: Na zahtevo ETI-ja je kupec dolžan predstaviti dogovorjen način zavarovanja plačila v primeru kakršnih koli sprememb gospodarskih razmer ali kakovosti trenutnega načina zavarovanja. ETI ima
pravico svoje terjatve do kupca kadar koli prodati banki ali drugi finančni ustanovi.

5 POGOJI DOBAVE

5.1 DOBAVNI ROK: Splošni rok dobave je 4 do 6 tednov od dneva naročila ali ETI-jeve potrditve naročila. Dobavni rok, naveden v ETI-jevi potrditvi naročila, bo spoštovan, kolikor bo to mogoče. V nobenem primeru ETI ne
prevzema odgovornosti niti za neposredno niti za posredno škodo, nastalo zaradi zamude pri dostavi.
Prav tako kasnejša dostava ne upravičuje preklica naročila.
5.2 INCOTERMS: Dostava in cene veljajo po Ex Worksu, razen če je dogovorjeno drugače.
5.3 PAKIRANJE, OZNAČEVANJE, ETIKETIRANJE: ETI dostavlja proizvode v standardni embalaži z ETI-jevo blagovno znamko, ki je vključena v ceno proizvodov, razen če je med strankama dogovorjeno drugače. Cena za
posebno embalažo, označevanje ali etiketiranje na zahtevo kupca bo dodana računu. V primeru razprodaje proizvodov blagovne znamke je ETI upravičen prilagoditi količino naročil kupca in le-temu poslati razumno količino
proizvodov, nastalih kot presežek v redni proizvodnji, tudi v primeru drugačne potrditve naročila.

6 SPLOŠNI POGOJI KAKOVOSTI

 

 Splošni pogoji kakovosti:

Priloga: Reklamacijski zapisnik kupca

 

7 VRAČILO PROIZVODOV

Kupec nima pravice do vračila proizvodov, razen v primeru, opisanem v odstavku 6.

8 ZALOGE PROIZVODOV

V primeru prenehanja sodelovanja, če kupec preneha kupovati določen proizvod blagovne znamke, ter v primeru, da kupec v pisni obliki naroči količine, ki presegajo njegov dejanski nakup v določenem obdobju, ima ETI pravico,
da kupcu brez predhodnega obvestila pošlje in zaračuna celotno zalogo proizvoda blagovne znamke, proizvode iz minimalne količine zalog ali napovedane proizvode.

9 TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Vsi proizvodi so izdelani po veljavnih mednarodnih standardih (EN, IEC).

10 JAMSTVA IN ODGOVORNOSTI

ETI prevzame garancijo in odgovornost po najnižji lestvici, kot to zahteva nemška zakonodaja.

11 REŠEVANJE SPOROV IN VELJAVNO PRAVO

Splošni pogoji prodaje in ustrezne odredbe se urejajo in tolmačijo v skladu z nemškimi zakoni, razen kolizijskih določb. KONVENCIJA ZDRUŽENIH NARODOV ZA MEDNARODNO PRODAJO BLAGA (Dunajska konvencija, 1980)
ne bo veljavna. Pogodbeni stranki izrecno soglašata, da se vsako morebitno nesoglasje v zvezi s tem sporazumom, razlago ali izpolnjevanjem sporazuma dokončno reši v skladu z arbitražnimi pravili nemškega arbitražnega
razsodišča (DIS) in ne na rednem sodišču. Kraj arbitraže je München. Jezik arbitražnega postopka je angleščina. Razsodba je dokončna in zavezujoča za stranki in je veljavna na katerem koli sodišču, ki je pristojno za stranko,zoper katero je bila izdana razsodba.

Vaša košarica je prazna.